SHOWER

(2017)

digital image

©2019 Sara Gulamali