©2019 Sara Gulamali 

SHOWER

(2017)

digital image